ÁSZF

ÁSZF

Őrzők Alapítvány - Jogi nyilatkozat / ÁSZF

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

A szolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

Adószáma: 19017808-1-43

Telefonszáma: +36 20 663-2275

Számlaszám: OTP 11709002-20065829

Nyilvántartási száma: 01-01-0000041 (Fővárosi Törvényszék)

E-mail cím: orzokalapitvany@orzok.hu

 

2. Meghatározások

Jelen Jogi nyilatkozatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző jogi személy.

2.2. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

 

3. Alapvető rendelkezések

3.1. Jelen Jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Jogi nyilatkozat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. Jelen Jogi Nyilatkozat 2019. április 1-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Jogi Nyilatkozatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Jogi Nyilatkozatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.  Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalaik látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása nem megengedett. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalhoz bármilyen internetes kapcsolódást (linket, hivatkozást) létrehozni. A kapcsolódás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a weboldalak bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

3.5. A http://egyuttgyogyitunk.hu oldal alapvető koncepciója az, hogy konkrét célokat, eseményeket, eszközöket fogalmaz és jelenít meg rajta az Őrzők Alapítvány, így mindazok, akik adományozni szeretnének a Tűzoltó utcai Gyermekklinika számára nem általánosságban adományoznak az Alapítvány számára, hanem kiválaszthatják, hogy melyik a számukra leginkább szimpatikus cél, amelyre szeretnék, ha az Őrzők Alapítvány fordítaná az adományukat. Mindemellett a http://egyuttgyogyitunk.hu weboldal folyamatos lehetőséget biztosít arra, hogy az adományozók, támogatók nyomon követhessék, hogy hol állnak a gyűjtések, mi a gyűjtés kitűzött határideje, megvalósult-e már az adott cél, amelyre adományukat szánták, ha nem, milyen messze áll a cél megvalósításától, ha pedig igen, milyen új célokat fogalmazott meg az Alapítvány.  Amennyiben a gyűjtés nem, vagy nem teljes egészében valósul meg a meghatározott határidőig, úgy a befolyt összeget az Alapítvány egyéb, az alapító okiratban felsorolt tevékenységeire fordítja.

 

 4. Felelősség kizárás

4.1. A Szolgáltató törekszik a weboldalon és az azokról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállalnak azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében.

4.2. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldaluk megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért

4.3. Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármely időpontban, előzetes értesítés és indoklás nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja, törölheti.

4.4. Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

4.5. . A weboldalakon elért adatok és információk felhasználása a Felhasználó felelősségére történik, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

4.6. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

4.7. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

5.3. A weboldalon szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek, tartalmak (ideértve bármely, a weboldalon megjelenő vagy ott leírt koncepciót, ötletet, módszert, eljárást, folyamatot, know-how-t, technikát, programot, publikációt, modellt, terméksablont, technológiát, szoftvert, tervet, műalkotást) szerzői jog védheti, azok szabadalmaztatottak lehetnek, szellemi tulajdonjog vagy más jog védelme alá tartozhatnak. Így bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal anyagainak jogosulatlan felhasználása szerzői jogot, védjegy- és egyéb jogot, illetve szerzői tulajdonjogot vagy más jogot sérthet. A Felhasználók az alábbi feltételekkel nyomtathatják ki vagy terjeszthetik a tartalmat (pl.: közösségi hálózatokban linkelve): 

  • A tartalom felhasználása személyes és nem kereskedelmi jellegű.
  • Minden szerzői jogi, védjegy- és egyéb jelzést fel kell tüntetni.

5.4. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet. Továbbá a weboldalon feltüntetett anyagokat tilos módosítani, sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, előadni, közzétenni vagy bármely a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni az adott tartalom vagy anyag közzétevőjének kifejezett írásbeli engedélye nélkül (ideértve harmadik felek linkjeit is). A Szolgáltató nem vállalja a kockázatot vagy felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a Szolgáltató tájékoztatása ellenére nem szerzi meg ezen kifejezett írásbeli engedélyt.

5.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

5.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

6. Vegyes Rendelkezések

6.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

6.2. Ha a jelen Jogi Nyilatkozat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.3. A jelen Jogi nyilatkozatot Szolgáltató bármikor saját belátása szerint módosíthatja. A módosított Jogi nyilatkozatot feltételeket jelen hivatkozás alatt tekinthetők meg. Ezek a módosítások közzétételkor válnak a Felhasználóra nézve kötelező érvényűvé, kivéve, ha erről a Szolgáltató kifejezetten másként rendelkezik. A módosított Jogi nyilatkozatot jelen weboldalon tekintheti meg, és a Felhasználó felelőssége, hogy a változtatásokkal tisztában legyen. Azzal, hogy Felhasználó a jelen weboldalt a jelen Jogi nyilatkozatot módosítását követően is meglátogatja, elfogadja a módosított Jogi nyilatkozatot feltételeket.

6.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

7. Adatvédelem

Az Őrzők Alapítvány Adatvédelmi nyilatkozata tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://egyuttgyogyitunk.hu/adatvedelmi-tajekoztato/